Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Strzegowo: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 4599 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047 , strona internetowa www.strzegowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi, polegającym na zapewnieniu świecenia 578 punktów świetlnych stanowiących własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Szczegółowy zakres usługi został określony w Załączniku Nr 1 do zaproszenia do udziału w postępowaniu - zestawieniu czynności wchodzących w zakres eksploatacji i konserwacji sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strzegowo. Termin udzielenia zamówienia publicznego - 23 miesiące w okresie od 01.02.2013 roku do 31.12.2014 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Sprzedaż energii elektrycznej jest nierozerwalnie związana z koniecznością jej dystrybucji do nabywcy i odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w trybach konkurencyjnych, to obecnie usługa dystrybucji elektrycznej i konserwacji może być świadczona w danym regionie tylko przez jednego wykonawcę. Na obszarze Gminy Strzegowo jedynym dystrybutorem, do którego sieci przyłączone są punkty odbioru energii elektrycznej, pełniącym funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81 - 855 Sopot, Region Południe, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock. Dlatego też Gmina Strzegowo zmuszona jest do zawarcia umowy o świadczenie usług oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych z ww. operatorem. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 2308
08 stycznia 2013 13:24 (Damian Sobiecki) - Dodanie dokumentu.