Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz: dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu
Numer ogłoszenia: 13030 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Niedzborzu , Niedzbórz 19, 06-458 Niedzbórz, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6794524, faks 0-23 6794524.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego w przewidywalnej ilości 30 m3 (30 000 litrów) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. 2.Wykonawca dostarczy olej opałowy autocysternami do kotłowni Szkoły Podstawowej w Niedzborzu, w godz. 7:00 - 14:00. Zamawiający dysponuje zbiornikiem o poj. 9 tysięcy litrów. 3.Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych dostaw. 5.Do dostaw oleju opałowego stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 Nr 221 poz. 1441). 6.Rodzaj zamówienia - dostawa 7.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 23.12.21.00-9 olej opałowy,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien złożyć również nastepujące dokumenty:1.Formularz oferty, 2.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę), którym udzielono pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświdczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzegowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, Niedzbórz 19, 06-458 Niedzbórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 13:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, Niedzbórz 19, 06-458 Niedzbórz, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 2413
09 stycznia 2013 12:35 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__projekt_umowy.pdf] do dokumentu.
09 stycznia 2013 12:34 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__oswiadczenie_w_zakresie_art_24_ust1_pkt_2_ustawy_2013 .doc] do dokumentu.
09 stycznia 2013 12:34 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc] do dokumentu.