Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo 16.01.2013 r.

271.1.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 7028-2013.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zakład Komunalny w Strzegowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę oleju napędowego do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Stacja Sprzedaży Paliw „ANIRAM” Aneta Tomczyk

Cekanowo, ul. Płocka 24, 09 - 472 Słupno

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 209 690,40 zł.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Stacja Sprzedaży Paliw „ANIRAM” Aneta Tomczyk

Cekanowo, ul. Płocka 24, 09 - 472 Słupno

100,00

100,00

2

TOP – OIL Sp. z o.o.

ul. Ciechanowska 2, 09 - 110 Sochocin

98,66

98,66

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Zakładu Komunalnego w Strzegowie

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Kierownik Zakładu

              /-/ Edward Barski

 

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zakład Komunalny w Strzegowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2013 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 2392
16 stycznia 2013 13:38 (Damian Sobiecki) - Dodanie dokumentu.