Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz, 21.01.2013 r.

 

271.1.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 13030-2013.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Szkoła Podstawowa w Niedzborzu informuje, że  w prowadzonym postępowaniu na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu  do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano –Handlowe Z. Niziński

ul. Serocka11 a, 07-200 Wyszków

 Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 110 109,60 zł.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień Publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa firm, siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium „Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

PBH Z. Niziński

ul. Serocka 11 A

07 – 200 Wyszków

100

100

 

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1  niniejszej ustawy.

1. strona internetowa www.strzegowo.pl

2. a/a

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Katarzyna Zalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2013 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 2227
29 stycznia 2013 14:48 (Damian Sobiecki) - Zmiana danych dokumentu.
29 stycznia 2013 14:47 (Damian Sobiecki) - Zmiana danych dokumentu.
29 stycznia 2013 14:47 (Damian Sobiecki) - Zmiana danych dokumentu.