Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

 

Strzegowo, 08.02.2013 r.

Nazwa zamawiającego:           Gmina Strzegowo

Adres zamawiającego:            Plac Wolności 32

Kod Miejscowość:                  06-445 Strzegowo

Telefon:                                  23 6794004

Faks:                                       23 6794047

Adres strony internetowej:      www.strzegowo.pl

Godziny urzędowania:            pomiędzy 08.00 a 16.00 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Nazwa zamówienia:  Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (14 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,  jest współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013, Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji w ramach projektu pn. „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

 

Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zwraca się zapytaniem ofertowym o podanie ceny ryczałtowej na zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

Termin wykonania zamówienia:

14-03-2013 r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

100%

#56

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-02-18 do godz. 13.00.

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Strzegowie

Plac Wolności 32

06-445 Strzegowo

Pokój nr 1

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcia ofert nastąpi w dniu: 2013-02-18 do godz. 13.15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Strzegowie

Plac Wolności 32

06-445 Strzegowo

Pokój nr 9

Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

1.Formularz oferty,

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

imię i nazwisko           Zdzisław Szymański  

stanowisko                  Zastępca Wójta  

tel.                               23 6794060    

fax.                             236794047     

w terminach                w godz. pomiędzy 8-16

 

Załączniki:

  1.Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia - załącznik nr 1

  2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

  3. Projekt umowy - załącznik nr 3

  

Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                                                                    /-/ Wiesław Zalewski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Szymański
Ilość wyświetleń: 2207
08 lutego 2013 10:46 (Zdzisław Szymański) - Dodanie załącznika [projekt_umowy__zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu.
08 lutego 2013 10:46 (Zdzisław Szymański) - Dodanie załącznika [formularz_oferty__zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu.
08 lutego 2013 10:45 (Zdzisław Szymański) - Dodanie załącznika [szczegolowy_opis__przedmiotu__zamowienia__zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.