Budżet - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”

Strzegowo 26.10.2010 r.

341 – 23/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia                        o zamówieniu: 271019-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Biuro Obsługi Budownictwa „AQUA CONSULTING” Adam Wardęcki

06-330 Chorzele, ul. Padlewskiego 31

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 48 676,75  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -   Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

PHIN CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

34,69

34,69

2

SAFEGE S.A. 15-27 Rue du Port Parce de I’lle

92000 Nanterre, Francja

34,77

34,77

3

Marian Adam Pawłowski Biuro Projektów “INWEST-P”

06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 17a

88,66

88,66

4

Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński

ul. 22 Lipca 39, 11-015 Olsztynek

81,13

81,13

5

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 13,

06-400 Ciechanów

62,34

62,34

6

Biuro Obsługi Budownictwa „AQUA CONSULTING” Adam Wardęcki

06-330 Chorzele, ul. Padlewskiego 31

100,00

100,00

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony                                               z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.10.2010
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 16:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 2518
26 października 2010 16:06 (Wojciech Klimkiewicz) - Zmiana danych dokumentu.
26 października 2010 16:05 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie dokumentu.