Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.01.2008r. Nr 7624/10-6/07/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 46a ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.01.2008r. Nr 7624/9-6/07/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 46a u ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.01.2008r. Nr 7624/8-6/07/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 46a u ...

Z A W I A D O M I E N I E

Strzegowo dnia 02.01.2008r. Nr 7624/1-1/08 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dn ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 20.12.2007r. Nr 7624/8-3/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z ...

Postanowienie

Strzegowo dnia 20.12.2007r Nr 7624/8-4/2007 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z d ...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Nr 7322/1-9/06/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy Strzegowo...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 02.10.2007r. Nr 7331/44-3/07 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Strzegowo-Kuskowo.

Strzegowo dnia 24.08.2007r. Nr 7331/44-1/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz ...