Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 27.05.2010r.

Nr  7624/10-4/2010

 

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Strzegowo

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

            Na podstawie art. 30, art. 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że:

 

zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy:       1) Remigiusz Rogowski

                                                                              zam. Unikowo

                                                                              06–458 Niedzbórz      

                                                                         2) Marek Szynkiewicz

                                                                              zam. Sułkowo Borowe

                                                                              06-445 Strzegowo

 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Fermy Drobiu – hodowla brojlerów w ilości 800 tys. sztuk (3200 DJP), przewidzianego do realizacji na dz. nr 11 i 12 obrębu Unikowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Jednocześnie informuje się, że:

1. Organem właściwym w sprawie jest Wójt Gminy Strzegowo.

2. Wójt Gminy Strzegowo prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na

     środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

3. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia i opinii w ramach postępowania w

     sprawie oceny oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony

     Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie.

4. Dokumenty w w/w sprawie tj. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

     uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu 

     na środowisko, wyłożone będą do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 

     Strzegowo, pokój nr 15, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do 

     publicznej wiadomości.

5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 

     społeczeństwa do w/w dokumentów w terminie określonym w pkt 4.

6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Strzegowie a 

     organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Strzegowo.

7. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

   Strzegowie,

- przekazanie informacji stronom postępowania,

- ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu prowadzącego,

   poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń,

- przekazanie informacji Sołtysowi sołectwa Unikowo celem podania do publicznej  

   wiadomości w  sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2010 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Welenc
Ilość wyświetleń: 3498
28 maja 2010 14:02 (Marcin Welenc) - Utworzenie dokumentu.