Komunikaty - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 18.07.2005r.

Nr. 7331/21-6/05


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Strzegowo

o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zmianami /


Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 lipca 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM, przewidzianego do realizacji w miejscowości Strzegowo na części dz. nr. 557 obręb Strzegowo-Osada, którego inwestorem będzie:

POLKOMTEL S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81

Ponadto informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania.


Otrzymują:

1. POLKOMTEL S.A. 02-001 Warszawa Al.Jerozolimskie 81.
2. Pełnomocnik działający w imieniu wnioskodawcy.
3. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Internet.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3666
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu