Komunikaty - archiwum

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Strzegowo dnia 04.03.2005r.

Nr.7331/8-2/2005Z a w i a d o m i e n i e

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art.61 parag. 1 i 4 KPA oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zmianami / oraz ustawy
z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz.U.z 2001r. Nr.100, poz.1085 /


z a w i a d a m i a m


że w dniu 24.02.2005 roku zostało wszczęte na żądanie Zakładu Produkcyjno-Usługowego
„Unimet s.c.” Wielka Nieszawka ul. Przemysłowa 14 87-165 Cierpice, działajacego z
upoważnienia Centertel Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa, postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia,
polegającego na montażu Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel na
istniejącej wieży telekomunikacyjnej, przewidzianego do realizacji w miejscowości
Strzegowo część dz.nr. 551 obręb Strzegowo-Osada
Ponadto podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji.
Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia-ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w
Strzegowie oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
.

Otrzymują:

1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „Unimet s.c” Wielka Nieszawka
ul. Przemysłowa 14 87-165 Cierpice.
2. Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa.
3. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Piłsudskiego 14/16 26-610 Radom
4. A/a - tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 4026
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu