Komunikaty - archiwum

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Strzegowo dnia 09.05.2005r.

Nr.7331/21-2/2005
Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
Zgodnie z art.61 parag. 1 i 4 KPA oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zmianami / oraz ustawy
z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz.U.z 2001r. Nr.100, poz.1085 /


z a w i a d a m i a m


że w dniu 29.04.2005 roku zostało wszczęte na żądanie P. Piotra Krzywieckiego ELTEL
Networks Telecom Sp. z o.o, działajacego z upoważnienia Inwestora: POLKOMTEL S.A.
02-001 Warszawa Aleje Jerozolimskie 81, postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji
bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM, przewidzianego do realizacji w miejscowości
Strzegowo część dz.nr. 557 obręb Strzegowo-Osada
Ponadto podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji.
Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia-ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w
Strzegowie oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
.

Otrzymują:

1. P. Piotr Krzywiecki ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17 03-281 Warszawa.
2. POLKOMTEL S.A. Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa.
3. Nadleśnictwo Dwukoły 13-240 Iłowo.
4. A/a - tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3964
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu