Komunikaty - archiwum

Z A W I A D O M I E N I E

Strzegowo dnia 06.02.2008r.

Nr 7624/2-4/08Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 07.01.2008 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 4 budynków inwentarskich - kurników o planowanej łącznej obsadzie do 200 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach tworzenia nowego siedliska rolniczego - fermy drobiu, przewidzianego do realizacji w miejscowości Konotopa na dz. nr 1/4 obręb Konotopa, którego inwestorem będzie:

P. Roman Dudziński zam. Mdzewo 64 06-445 Strzegowo

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Strzegowo

mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
4. Sołtys wsi Konotopa, Mdzewo i Strzegowo- -celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
5. Strona internetowa.
6. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3289
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu