Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg bitumicznych na terenie Gminy Strzegowo i budowa chodnika w miejscowości Prusocin

Strzegowo  02.07.2012 r.


271.9.2012


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg bitumicznych na terenie Gminy Strzegowo i budowę chodnika w miejscowości Prusocin

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 126611-2012       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Przebudowę dróg bitumicznych na terenie Gminy Strzegowo i budowę chodnika w miejscowości Prusocin do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych„PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 354 576,71 zł.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadomił w dniu 26.06.2012 r. Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wartości podatku VAT 23% i ceny ofertowej brutto. Wykonawca w ciągu 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie przysłał żadnego pisma w sprawie nie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki.

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

PRID – CIECHANÓW Sp. z o.o.

Chotum 46A , 06-452 Ościsłowo

68,54

68,54

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

 „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

90,67

90,67

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

                /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2012 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 31171
02 lipca 2012 13:27 (Damian Sobiecki) - Zmiana danych dokumentu.
02 lipca 2012 13:26 (Damian Sobiecki) - Dodanie dokumentu.