Bezpłatna Pomoc Prawna

W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Porady prawne będą udzielane w 

 

siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie

 

ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo

 


 

Punkt jest czynny:

 

Czwartek   8-12

 

Piątek        12-16

 

 

 

Informacja dla osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej udzielania

 

 

 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, każdy Obywatel będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach  w Polsce. W Powiecie Mławskim, od 1 stycznia 2019r. nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w Punktach mieszczących się w:

 

Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok nr 2 w każdy wtorek  i środę  w godzi. 1400- 1800 oraz patek w godz. 900 – 1300 i 1400 - 1800

 

Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 w poniedziałki  i czwartki w godz. 800 - 1200

 

Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny w każdy poniedziałek w godz. 800 - 1200

 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w poniedziałek w godz. 1000 – 1400  i wtorek w godz. 1200 - 1600

 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie w środy w godz. 800 - 1200

 

Urzędzie Gminy w Wieczfni Kościelnej każda środę w godz. 1210 – 1610  i czwartek  w godz. 1000 -1400

 

Urzędzie Gminy Strzegowo w czwartek w godz. 800 – 1200 i piątek w godz. 1200 - 1600

 

Urząd Gminy Wiśniewo w każdy wtorek w godz. 1200 – 1600

 

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Umówić termin wizyty można także  telefonicznie pod nr telefonu, który został wskazany w wykazie dyżurów oraz liście nieodpłatnego poradnictwa.

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

 

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

 

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem  przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

  1. której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,
  2. która jest w ciąży,
  3. która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Ad.1. składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

 

Ad.2. przedkłada dokument potwierdzający ciążę,

 

Ad.3. przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniający oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Oświadczenie w formie papierowej należy przesłać na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

 

06-500 Mława

 

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: starostwo@powiatmlawski.pl

 

Do oświadczenia należy załączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

 

 

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową. 

 

Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

 

 

Autor informacji: Renata Brodacka Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na dzień 04 lipca  2019r.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2016 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 2066
03 września 2019 15:20 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
03 września 2019 15:20 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
29 stycznia 2019 09:01 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.