Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 NA KADENCJĘ 2020-2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników sądów okręgowych i rejonowych Prezes Sądu Okręgowego w Płocku, w dniu 20 maja 2019 r. zwrócił się do Rady Gminy Strzegowo z wnioskiem o dokonanie wyboru jednego ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję 2020-2023.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Strzegowo prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Strzegowo, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1) aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,                                                                                                                                                                                        

2) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia

 

Rady Gminy Strzegowo zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy Strzegowo po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, `pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co                                               najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy Strzegowo powoła zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Do dnia 31 października 2019 r. Rada Gminy Strzegowo prześle Prezesowi Sądu Okręgowego w

Płocku listę wybranego ławnika wraz z dokumentacją.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Strzegowo, Plac Wolności 32, pok. 1, w godzinach urzędowania, tj. 830-1600.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy –www.strzegowo.pl. oraz na stronie Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy Strzegowo.

  .

Wszelkich Informacji dotyczących zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzegowo, Plac Wolności 32 (pok. 1 ) oraz pod numerem telefon: 23 6794060 w godz. 800-1600.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2019 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 376
06 czerwca 2019 10:22 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_kndydata__1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 10:21 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_kandydata.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 10:20 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika_1.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)