Komunikaty

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Strzegowo na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Strzegowo

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015 r. Nr VI/27/2015 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Strzegowo, ogłasza:

 

otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie

wspierania rozwoju sportu przez Gminę Strzegowo.

 

 

  1. I.       Rodzaj zadania

Przy współpracy z Klubem sportowym realizowane będzie w Gminie Strzegowo w 2020 roku następujące zadanie w zakresie wspierania sportu przez Gminę Strzegowo:

 

Zadanie - Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej i sekcji piłki koszykowej

 

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r.

 

Na realizację w/w zadania zgodnie z budżetem Gminy Strzegowo, przeznacza się następującą kwotę dotacji: 150.000,00 zł.

 

Kwota te może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować mniejszym kosztem albo złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Strzegowo lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

 

III. Terminy i sposób składania ofert

 

  1. Wyznacza się termin składania ofert na zadania w zakresie:

Zadanie - Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej i sekcji piłki koszykowej

do 07.02.2020 r.

2. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub za pośrednictwem poczty w wyznaczonym terminie. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową  o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do urzędu. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji starającej się o dotację.

 

 

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta                                 oraz umocowanie osób go reprezentujących.

 

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność                    z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o otrzymaniu dotacji.

 

6. Wysokość środków do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

 

7. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

 - złożone przez podmioty nieuprawnione,

-  złożone po terminie,

-  niekompletne.

 

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

IV. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Strzegowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Strzegowo (www.strzegowo.pl).

2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

3. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)      Znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportów zespołowych na terenie Gminy Strzegowo,,

b)   wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel,

c)   przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,

d) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim    i ogólnopolskim wnioskodawcy.

 

4. Wójt Gminy Strzegowo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

V. Warunki realizacji zadania

1. Zarządzenie Wójta Gminy Strzegowo w sprawie wyboru i dofinansowania oferty będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem).

 

2. Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określane będą w odpowiednich umowach. Umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

 

 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana,

b. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,

c. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Uchwale Nr VI/27/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015 r.

 

 

Załączniki:

1)      Formularz oferty wraz z wnioskiem o dotację,

2)      Wzór umowy.

3)      Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 249
29 stycznia 2020 14:53 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 14:53 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 14:53 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)