Przetargi

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 230505W Mdzewko - Rudowo

                                                                                                    Strzegowo dn. 18.10.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 230505W Mdzewko - Rudowo

 

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do celów regulacji stanu prawnego drogi gminnej nr 230505W Mdzewko - Rudowo dotyczącej zajętości pod pas drogowy na długości ok. 3 900 m.

Szacunkowo opracowanie dotyczy zajętości w działkach położonych:

w obrębie Mdzewko nr: 239/2, 239/1, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 248, 250, 251, 252, 253/2, 254, 255, 302, 376, 375, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 327, 326, 324, 323, 321, 320, 319, 316, 315, 310, 309, 234, 235, 236, 229, 301/1, 259, 207, 7, 260, 261, 6, 5, 4, 3, 2, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 288, 2, 1.

w obrębie Rudowo nr: 68, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 85, 84, 83, 87, 88, 98/2, 98/3, 98/4.

 

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji geodezyjno – prawnej, do celów regulacji stanu prawnego poszczególnych działek, wykonawca dokona wznowienia granic „starej drogi” i wskaże działki zajęte pod drogę. Ostateczne określenie działek, dla których będą wykonane podziały zostanie ustalone w uzgodnieniu z zamawiającym po wznowieniu granic „starej drogi”. Podział będzie wykonany tylko dla działek zajętych pod drogę.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

 

2. Rodzaj zamówienia – usługa

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

71300000-1, 71354000-4, 71355000-1

 

4. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

2. Cena oferty  musi być podana w PLN cyframi i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w druku oferty.

6. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w iloś­ciach, określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach, spowoduje odrzucenie oferty.

7. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w ce­nach jednostkowych.

8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji druku oferty.

9. Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej.

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy  w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia  

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

Na ofertę powinny składać się następujące dokumenty:

1/ formularz oferty,

2/ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

 

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat)  w terminie do dnia  28.10.2019 r. do godz. 1300

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone wykonawcy bez ich otwierania.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo

Oferta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 230505W Mdzewko - Rudowo w obrębie Mdzewko i Rudowo”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.10.2019 roku, godz. 1315”,

 

Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.10.2019 r. o godz. 1315  w siedzibie zamawiającego pokój         nr 9. Otwarcie ofert będzie jawne.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści ofertowego zaproszenia do składania ofert,

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

 

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

 

Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

Osoby upoważnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Jadwiga Krajewska,  pok. nr 17 tel. (0 23) 6794004 wew. 20,

Wojciech Klimkiewicz,  pok. nr 11 tel. (0 23) 6794004 wew. 18,

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2019 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 582
12 listopada 2019 10:04 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2019 08:08 (Wojciech Klimkiewicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
22 października 2019 08:08 (Wojciech Klimkiewicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)