Przetargi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Strzegowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro)

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Strzegowo

 
 

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.
 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Strzegowo.

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i wynosi:

- odpady z folii rolniczej – 111 000 kg,

- odpady z siatki do owijania balotów – 24 342 kg,

- odpady ze sznurka do owijania balotów –12 612 kg,

- odpady po nawozach- 18 782 kg,

- opakowania typu Big-Bag – 22 148 kg.

Razem 188 884 kg (szacunkowa ilość może ulec zmianie). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dodatkowe z tytułu zmniejszenia zakresu robót.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Strzegowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Strzegowo, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.  z 2019 r. poz. 819).

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zamawiający wskaże na terenie gminy miejsca zbierania odpadów pochodzących od rolników (PSZOK lub inne wskazane miejsca).

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady; 2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag; 3) datę odbioru; 4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:- folie rolnicze; - siatki do owijania balotów i sznurki; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag; 5) podpis właściciela/ użytkownika; 6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji; 7) pieczęć firmową wykonawcy;

2) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz. 819),

3) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (wygenerowane z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz wygenerowane z systemy BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji ( w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem ( w przypadku przejęcia odpadów z ternu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów, wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku, wraz  z ich zbiorczym zestawieniem – z karty uszczegółowienia wniosku)

4) po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

5) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

6) wykonania co najmniej 10-15 kolorowych zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Na niniejsze zamówienie przyznano dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

2. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce odbioru odpadów oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

    

3. Rodzaj zamówienia – usługi

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 30.11.2020 r.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w cenie oferty wartość za 1 Mg kompleksowej usługi w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, które stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

3. Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

5. Cena może być tylko jedna.

6. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Strzegowo

Nie otwierać przed 02.06.2020 r. godz. 1215

 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 02.06.2020 r. do godz. 1200.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godz. 1215 w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.


VII Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego,

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

                                                   cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

X. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XIV. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

XV. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną (ug@strzegowo.pl). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki,  pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

 

XVII. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 2. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2020 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 224
05 czerwca 2020 11:51 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2020 13:41 (Damian Sobiecki) - Opublikowanie dokumentu.
25 maja 2020 13:40 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_–_projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)