Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro)

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

 

 

INFORMACJE OGÓLNE :

 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

 

 Strzegowo dnia 26.06.2020 r.

 

Z A T W I E R D Z A M:

 Wójt Gminy Strzegowo


 /-/ Wiesław Zalewski

 

 I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie demontażu pokrycia dachowego pokrytego azbestem lub odebrania płyt azbestowo – cementowych z miejsc tymczasowego składowania, pakowanie, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów.

W przypadku nieruchomości z których należy zdemontować i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowej usługi. Usługa ta będzie obejmowała: demontaż pokrycia dachowego pokrytego azbestem, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

W przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników  Wykonawca będzie zobowiązany tylko do odbioru  oraz unieszkodliwienia azbestu. Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

Wykonawca niezwłoczne po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać zdemontowane płyty azbestowo – cementowe  oraz odebrane płyty azbestowo – cementowe z miejsc tymczasowego składowania.

Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania powyższego wykazu zobowiązany jest skontaktować się i ustalić dogodny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca prac demontażowych powinien uwzględnić zaplanowane terminy z firmami dekarskimi. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z poszczególnych etapów robót na płycie CD.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.

Inne wymagania stawiane wykonawcy :

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będzie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

e) Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

f) Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń (w obecności przedstawiciela Zamawiającego), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje;

- imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady,

- wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów,

- rodzaj odpadu, podpis właściciela.

g) Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwiania zebranych odpadów, tj. karty przekazania odpadów ze składowiska odpadów niebezpiecznych, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego oraz zbiorczej karty.

h) Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

i) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót.

j) Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi jedynie do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych – wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).

Zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości zakwalifikowanymi do wniosku o datację z WFOŚiGW, w których właściciele określili powierzchnię dachu, a także kolejnymi deklaracjami z listy rezerwowej przyjmuje się następujące ilości azbestu do utylizacji:

a) ilość azbestu do demontażu i utylizacji wynosi: 15,00 Mg,

b) ilość azbestu do utylizacji (bez demontażu) wynosi: 180,00 Mg.

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość utylizacji mniejszej ilości azbestu, nie mniej jednak niż 90,0 Mg oraz azbestu do demontażu i utylizacji, nie mniej jednak niż 5,0 Mg, w przypadku gdy właściciele nieruchomości dokonają wcześniej zdjęcia azbestu z dachu lub z powodu braku środków finansowych wymianę dachu przełożyli inwestycję na inny okres. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dodatkowe z tytułu zmniejszenia zakresu robót.

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności:

-  ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),

-  ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),

-  ustawą z 15 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),

-  ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.),

-  ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

-  rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

-  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

-  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),

-  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

-  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

Na niniejsze zamówienie przyznano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

2. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce odbioru odpadów oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

    

3. Rodzaj zamówienia – usługi

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45262660-5 Usuwanie azbestu

 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 15.10.2020 r.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w cenie oferty wartość za 1 Mg kompleksowej usługi w zakresie demontażu pokrycia dachowego pokrytego azbestem i utylizacji azbestu oraz za 1 Mg kompleksowej usługi w zakresie utylizacji azbestu, które stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

3. Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

5. Cena może być tylko jedna.

6. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- decyzja Marszałka Województwa zatwierdzająca Wykonawcy (Podwykonawcy) program gospodarki odpadami, obejmujący wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest) lub zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub podpisana umowę na transport odpadów z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wraz z zezwoleniem dla tego podmiotu.

- decyzja dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie lub podpisana umowa z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych.

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie: Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo.

Nie otwierać przed 06.07.2020 r. godz. 1315

 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 1300.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 1315 w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

VII Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego,

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

                                                   cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a/ posiada decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą Wykonawcy (Podwykonawcy) program gospodarki odpadami, obejmujący wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest) lub zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

b/ posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach lub podpisaną umowę na transport odpadów z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wraz z zezwoleniem dla tego podmiotu.

 c/ posiada decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie lub podpisaną umowę
z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych.

   Dopuszcza się przedstawienie innych dokumentów

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,  w oparciu o przedstawione decyzje, zezwolenia, umowy wymienione powyżej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej 1 zadanie polegające na demontażu azbestu lub odebraniu płyt azbestowo – cementowych z miejsc tymczasowego składowania wraz z transportem i przekazaniem odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości min. 50 Mg azbestu.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w  wykazie wykonanych usług (wzór wykazu stanowi załącznik Nr 2), dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

X. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XIV. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

XV. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną (ug@strzegowo.pl). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki,  pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

 

XVII. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 3. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2020 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 93
10 lipca 2020 13:46 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2020 14:48 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2020 13:20 (Damian Sobiecki) - Opublikowanie dokumentu.