Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postepowania

Strzegowo dnia 15.07.2010r.

Nr 7624/8-4/2010

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Strzegowo

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie  art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. zawiadamia się, że w dniu 15.07.2010 roku

 

zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy:       Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy  

                                                                         „ UNISON „

                                                                         Ryszard Prusiński

                                                                          05-802 Pruszków

                                                                          ul. Niezapominajki  9

 

z dnia 13.04.2010 roku, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego ze złoża „Grabienice Małe”,  przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 61 obrębu Grabienice, gm. Strzegowo.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Strzegowo, pokój nr 15, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przesłano do organów opiniujących w zakresie  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy, niniejszą informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzegowo.

           

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca.
  2. Strony postępowania.
  3. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2010 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Welenc
Ilość wyświetleń: 2754
06 sierpnia 2010 09:33 (Marcin Welenc) - Zmiana treści dokumnetu.
16 lipca 2010 12:14 (Marcin Welenc) - Utworzenie dokumentu.