Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postepowania

Strzegowo dnia 15.07.2010r. Nr 7624/8-4/2010

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 27.05.2010r. Nr 7624/10-4/2010

Serwis informacyjny www.drogi.waw.pl

Ze względu na duże zainteresowanie społeczne planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi w województwie mazowieckim, Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlecił utworzenie informacyjnego serwisu internetowego dotyczącego docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 25.02.2008r. Nr 7624/3-7/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

O B W I E S Z C Z E N I E - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 22.02.2008r. Nr 7322/1-1/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ za ...

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – położone w Strzegowie KW 57544 Nr działki powierzchnia w m² cena wywoławcza w złotych: 108/3 o pow. 788 - cena wywoławcza 19.000,00 108/5 o pow. 758 – cena wywoławcza 18.300,00 109/3 o pow. 750 – cena wywoławcza...

POSTANOWIENIE

Strzegowo dnia 06.02.2008r Nr 7624/3-3/2007 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związ ...

Z A W I A D O M I E N I E

Strzegowo dnia 06.02.2008r. Nr 7624/2-4/08 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art. 61 KPA ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 06.02.2008r. Nr 7624/3-4/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art ...