Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

                                                                                                                  Strzegowo dn. 05.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP:

 1/ bosak dielektryczny –3 szt. ,

2/ detektor napięcia – 1szt.,

3/ latarka akumulatorowa – 4 szt.,

4/ nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 szt.,

5/ osłony zabezpieczające poszkodowanego –2 szt.,

6/ piła ratownicza do szyb klejonych – 3 szt.,

7/ plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi– 1 szt.,

8/ zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 2 szt,

9/ zbijak do szyb hartowanych – 1 szt.,

10/ zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie –1 kpl.,

11/ zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 kpl.

 

Wymagania techniczno-użytkowe:

 1/ bosak dielektryczny:

 - długość po rozłożeniu – min. 180 cm,

- drążek wykonany z włókna szklanego,

- obudowa odporna na prąd o natężeniu min. 10 000 V

 

2/ detektor napięcia:

- detektor prądu przemiennego,

- system ostrzegania przed napięciem: świetlny i dźwiękowy,

- regulacja czułości wykrywania napięcia,

- wodoszczelny,

-  wykrywanie napięcia przemiennego o częstotliwości w zakresie 20Hz do 100 Hz,

- wbudowany autotest,

- temperatura pracy: -30 do +50 [oC].

 

3/ latarka akumulatorowa:

- zmienny tryb oświetlenia,

- moc światła - min. 200lm,

- min. czas pracy na akumulatorze – 6h,

- wyposażona w ładowarkę,

- wyposażona w baterie,

- typ – kątowa, szperacz,

- wodoodporność  klasa, co najmniej IPX4 lub IP 67,

- ruchoma głowica,

- wyposażona w klips do montowania na pasie lub do ubrania.

 

4/ nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa:

- hartowane ostrze,

- dopuszcza się urządzenie wielofunkcyjne w skład którego wchodzi nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.

 

5/ osłona zabezpieczająca poszkodowanego:

- osłony wykonane z wytrzymałego tworzywa (PCV),

- poręczne gumowe uchwyty,

- w komplecie min. 2 osłony (trójkątna o powierzchni min. 0,1 m2 i prostokątna o powierzchni min. 0,2 m2).

 

6/ piła ratownicza do szyb klejonych:

- akumulatorowa, brzeszczotowa, posuwowa,

- wymiana ostrza bez klucza,

- długość skoku min.20 mm,

- zdolność cięcia w rurze min. 120 mm,

- zdolność ciecia w drewnie – 250 mm,

- hamulec elektryczny,

- dioda LED oświetlająca obszar roboczy,

- ładowarka,

- napięcie min. 18 V,

- dwa akumulatory litowo – jonowe o pojemności min. 5 Ah każdy,

- długość całkowita max 340 mm,

- wyposażona w ładowarkę i walizkę mieszczącą cały zestaw.

 

7/ plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi:

- wymiary min. 2x2,5[m],

- materiał olejoodporny i odporny na uszkodzenia.

 

8/ zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera:

- w zestawie: min. 3 zabezpieczenie dla kierowcy o różnych średnicach i min. 1 dla pasażera,

- w zestawie torba transportowa lub pokrowiec.

 

9/ zbijak do szyb hartowanych:

- typ- sprężynowy,

- posiadający możliwość rozbijania hartowanych szyby o grubości 10 mm,

- dopuszcza się urządzenie wielofunkcyjne w skład którego wchodzi zbijak do szyb hartowanych.

 

10/ zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie:

   zestaw wyposażony w co najmniej:

  • dwie maty magnetyczne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1,5 m2,
  • dwa pokrowce typu kaptur (osłona obciętego słupka),
  • torba transportowa lub pokrowiec.

 

11/ zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

   zestaw wyposażony w:

  • podporę teleskopową ze zwijaczem pasa (wymienna głowica; długość po rozłożeniu nie mniejsza niż 200 cm; regulacja długości w zakresie min 700 mm, nośność min 1400kg; zintegrowany pas napinający, co najmniej pięć punktów zaczepowych)
  • podporę ratowniczą do szybkiej stabilizacji pojazdu (przenoszenie obciążenia min 1000 kg); wysokość maksymalne nie mniejsza niż 350 mm; nośność mechanizmu i pasa nie mniejsza niż 2400 kg),
  • kliny schodkowe (min. 2 szt),
  • zawiesie,
  • szaklę,
  • pas transportowy z grzechotką (min. 2 szt).

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe.

Okres gwarancji na każdy z element przedmiotu zamówienia powinien wynosić minimum 24 miesiące.

 W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu.

 

 Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 2. Rodzaj zamówienia – dostawy

 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

35121000-8 Urządzenia ochronne

31521330-6 Przenośne lampy elektryczne na akumulatory

35820000-8 Sprzęt pomocniczy

 

4. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: do dnia 30.10.2018 roku.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

2. Cena oferty  musi być podana w PLN cyframi i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w druku oferty.

6. Koszty dostawy sprzętu należy wkalkulować  w ceny jednostkowe dostawy.

7. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w iloś­ciach, określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach, spowoduje odrzucenie oferty.

8. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w ce­nach jednostkowych.

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji druku oferty.

10. Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej.

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy   w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia  

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

1/ formularz oferty,

2/ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

 

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat)  w terminie do dnia  11.10.2018 r. do godz. 1300

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone wykonawcy bez ich otwierania.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo

Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych. ”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.10.2018 roku, godz. 1315”,

 

Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.10.2018 r. o godz. 1315  w siedzibie zamawiającego pokój         nr 9. Otwarcie ofert będzie jawne.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego.

 

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

 

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

 

Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

Osoby upoważnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Wojciech Klimkiewicz,  pok. nr 11 tel. (0 23) 6794004 wew. 18,

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                       /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.10.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2018 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 1167
05 października 2018 12:24 (Wojciech Klimkiewicz) - Opublikowanie dokumentu.
05 października 2018 12:23 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 października 2018 12:22 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)