Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

 

 I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest wycinka drzew rosnących na działce 353 w obrębie Dąbrowa w pasie publicznej drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna przez Wykonawcę po dokonaniu zapłaty za pozyskane drewno.

Wycinka, zgodnie z Decyzją sygn. RS.613.46.2016 z dnia 07.11.2016 r. i Decyzją sygn. RS.613.2.2018 z dnia 12.02.2018 r. obejmuje następujące drzewa:

1) lipa drobnolistna – 61szt.,

2) robinia akacjowa – 1 szt.,

3) klon pospolity – 7 szt.,

4) świerk pospolity – 2 szt.,

5) wierzba głowiasta – 1 szt.

Obwody pni określone są w załączonych do zaproszenia decyzjach.

Kupujący wycina ww. drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem (wraz z własnym załadunkiem) z miejsc pozyskania. Drzewo przechodzi na własność Wykonawcy.

Nasadzenia, o których mowa w pkt. IV i V w/w decyzji zamawiający wykona we własnym zakresie po przebudowie drogi, w ramach której planowana jest wycinka.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) ścięcie drzewa na wysokości powierzchni ziemi, uporządkowanie  terenu, usunięcie pozyskanego w wyniku wycinki drzew drewna łącznie z usunięciem odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania,  

2) zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców;

3) stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia  i natężenia hałasu, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia w istniejących w sąsiedztwie;

4)  oznakowania  terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie               z przepisami  BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych;

5) zachowanie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ścinki drzew.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Gminie i osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami powstałymi na skutek nienależytego wykonania umowy bezpośrednio do Gminy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Gminie wszelkie koszty przez nią poniesione w wyniku realizacji tych roszczeń, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin usunięcia drzew do: 31.12.2018 roku.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty (należy rozumieć jako dopłatę na rzecz Zamawiającego) jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie należne zamawiającemu będzie miało charakter ryczałtowy za 1 szt. pozyskanego drzewa.

2. Wykonawca dopłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą iloczyn ilości wyciętych drzew i stawki jednostkowej za szt..

3. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

5. Cena może być tylko jedna.

6. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna.

Nie otwierać przed 19.10.2018 r. godz. 1300

8. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia  19.10.2018 r. do godz. 1300.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 19.10.2019 r. o godz. 1315  w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium

Najwyższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

                                                   cena najwyższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

VIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres oraz o przedłużenie ważności lub wniesienie nowego wadium, jeżeli było wymagane.

 

IX. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną (ug@strzegowo.pl). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

XI. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 3. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Decyzje na usunięcie drzew,

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy,

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                   /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 15:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 854
12 października 2018 15:47 (Damian Sobiecki) - Opublikowanie dokumentu.
12 października 2018 15:46 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 października 2018 15:46 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_22__decyzja_sygn_rs61322018_z_dnia_12022018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)