Przetargi

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro)

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

 

 INFORMACJE OGÓLNE :

 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

 

 

Strzegowo dnia 25.10.2019 r.

 

               Z A T W I E R D Z A M:

 

      Z up.  Z-ca Wójta Gminy Strzegowo

 

                /-/ Krzysztof Adamczyk

 

 

 I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna, projekt pod nazwą „W POGONI ZA WIEDZĄ”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający udostępni sale szkoleniowe nieodpłatnie.

Podczas szkoleń należy przewidzieć catering.

2. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące szkoleń podano w załączniku Nr 2 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

2. Rodzaj zamówienia – usługi

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 80500000-9  Usługi szkoleniowe
 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 31.12.2019 r.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w cenie oferty cenę za jedną godzinę dydaktyczną prowadzenia szkoleń dla jednej grupy oraz za cały zakres realizacji zamówienia z tabelą przedstawioną w druku oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), które stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe.

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunkami umowy.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne koszty, opłaty, podatki zgodnie z obowiązującym prawem.

4.  Cena może być tylko jedna.

5. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpisu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),

- wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie:

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Nie otwierać przed 05.11.2019 r. godz. 1600

 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 05.11.2019 r. do godz. 1545.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 1600 w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

VII Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego,

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

                                                   cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)  zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej 1 zadanie na szkoleniu (wykładzie, seminarium) dla min. 10 nauczycieli w wymiarze min. 8 godzin dydaktycznych.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w  wykazie wykonanych usług (wzór wykazu stanowi załącznik Nr 3), dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


X. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XIV. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

XV. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną (ug@strzegowo.pl). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki,  pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

 

XVII. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 4. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik Nr 4 - Projekt umowy,

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2019 18:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 617
13 listopada 2019 14:27 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 22:20 (Damian Sobiecki) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_zaproszenia_do_skladania_ofert__.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 22:19 (Damian Sobiecki) - Usunięcie załącznika [wyjasnienia_tresci_zaproszenia_do_skladania_ofert__.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)