Przetargi

Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro)

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

 
 

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

 

 Strzegowo dnia 06.11.2019 r.

 

                                  Z A T W I E R D Z A M:

                                 Wójt Gminy Strzegowo


                               /-/ Wiesław ZalewskiI. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Strzegowo.

Projektowany system oświetlenia hybrydowego składa się z następujących elementów:

 • Słupa metalowego o min. wysokości 5 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
 • Oprawy oświetleniowej, ulicznej z diodami LED - dwumodułowa ( 1 szt.) o mocy zmiennej od min. 20 W, montowane na min. wysokości 5 m od poziomu gruntu,
 • Turbiny wiatrowej o mocy minimum 300 W,
 • Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 260 W,
 • Fundamentu betonowego prefabrykowanego, dobranego do odciążenia słupa hybrydowego, spełniającego normę PN-EN 14991:2010, wg. systemu 2+,
 • Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracą elementów systemu (turbiną wiatrową, panelami fotowoltaicznymi, oprawą i akumulatorami).
 • Akumulatora żelowego do instalacji hybrydowych min. 150 AH,

Zakres zamówienia obejmuje również montaż lamp hybrydowych, w szczególności:

- wykonanie wykopów pod fundamenty i skrzynię z akumulatorem,

- posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaż akumulatora w gruncie,

- montaż słupa wraz z montażem konstrukcji wsporczej do słupa,

- montaż turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED

- montaż sterownika lampy i jego programowanie,

- montaż uziemienia,

- uruchomienie i testowanie lampy.

Wymagania w zakresie innych cech:

- dostarczone lampy muszą być fabrycznie nowe,

- do oferowanych lamp należy załączyć stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa, instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

2. Rodzaj zamówienia – dostawy

3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31520000-7 - Oświetlenie zewnętrzne,

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

09331000-8 - Baterie słoneczne,

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne,

31430000-9 - Akumulatory elektryczne,

31121300-3 - Wiatrowe prądnice mocy.

 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 20.12.2019 r.

Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 projektu umowy.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w cenie oferty wartość za 1 szt. dostawy i montażu lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii zgodnie z tabelą przedstawioną w druku oferty (załącznik nr 1), które stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

3. Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania niniejsze zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT i innych podatków, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, koszty dostawy, wykonania wszelkich robót montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu montażu, obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną, koszty wymiany wadliwego sprzętu na pozbawiony wad, koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, współpracę z Zamawiającym i innych czynności wynikających z umowy jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

5. Cena może być tylko jedna.

6. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie: Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Nie otwierać przed 14.11.2019 r. godz. 1315

 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 1300.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1315  w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

VII Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego,

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

                                                   cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


X. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XIV. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

XV. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

1. Komunikacja (oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (236794085) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) w szczególności poprzez pocztę elektroniczną ug@strzegowo.pl

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki,  pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

 

XVII Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzegowo z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Strzegowo jest Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, kontakt: adres e-mail iodo@rt-net.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XVIII. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 3. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Wzór karty gwarancyjnej,

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy,

 1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 701
15 listopada 2019 12:03 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2019 15:27 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_druk_oferty_po_zmianach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2019 15:26 (Wojciech Klimkiewicz) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_1_druk_oferty_po_zmianach.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)