Aktualności - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.10.2006r
Nr. 7624/10-1/06

Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 września 2006 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 4 budynków inwentarskich - kurników o łącznej obsadzie 120 tyś. szt. drobiu w systemie chowu ściółkowego oraz stacji gazu propan-butan (5 zbiorników po ok. 6 tyś. litrów każdy) w ramach rozbudowy siedliska rolniczego, przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo na dz. nr. 41/2 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

P. Dawid Błażkiewicz zam. Bojanowo 30 06-540 Radzanów

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz w/w wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Strzegowo
mgr inż. Wiesław Zalewski

Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
4. Sołtysi wsi Mdzewo, Dąbrowa, Dalnia celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
5. Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo
Adres: www.strzegowo.baza gmin.pl
6. A/a.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3412
05 marca 2008 00:28 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu