Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.08.2005r.

Nr. 7624/1-1/05Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 sierpnia 2005 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr. 22216 Strzegowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w miejscowości Konotopa na dz. nr. 97/4, obręb Konotopa, którego inwestorem będzie:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 00-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181.

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz w/w wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Otrzymują: Wójt Gminy Strzegowo

1. Inwestor. mgr inż. Wiesław Zalewski
2. Pełnomocnik działający w imieniu wnioskodawcy.
3. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Sołtys wsi Konotopa - tablica ogłoszeń.
6. Internet.
7. A/a.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3318
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu