Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.11.2005r.

Nr. 7331/36-6/05

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 03 listopada 2005 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 6 budynków inwentarskich-kurników o łącznej obsadzie 680 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rydzyn Szlachecki dz. nr. 216,217,218 obręb Rydzyn Szlachecki, którego inwestorem będzie:

Pani Katarzyna Anna Goździkowska ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania.Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:

1. P. Katarzyna Anna Goździkowska ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów.
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
3. Sołtys wsi Rydzyn Szlachecki celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Internet.
6. A/a.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3049
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu