Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.07.2005r.

Nr. 7331/36-1/05I N F O R M A C J AZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 czerwca 2005 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia, polegającego na : budowie fermy drobiu tj. budowie 6 szt. kurników o planowanej obsadzie 680 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rydzyn Szlachecki na dz. nr. 216, 217, 218 w obrębie Rydzyn Szlachecki, którego inwestorem będzie:

P. Katarzyna Anna Goździkowska zam. 06-540 Radzanów ul. Raciążska 60

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz w/w wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Otrzymują:

1. P. Katarzyna Anna Goździkowska 06-540 Radzanów ul. Raciążska 60.
2. Właściciele gruntów dz.nr. 216,217,218.
3. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Sołtys wsi Rydzyn Szlachecki - tablica ogłoszeń.
6. Internet.
7. A/a.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3455
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu