Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Termo-modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

341-20/06
Strzegowo, 2006-08-11

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZETBEEM Sp. zo.o
Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru: na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę niepodlegającą odrzuceniu
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy Strzegowo
mgr inż. Wiesław Zalewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2367
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu