Komunikaty - archiwum

POSTANOWIENIE

Strzegowo dnia 06.02.2008r

Nr 7624/3-3/2007


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902), a także § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego w Mławie z dnia 22.01.2008 roku


p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr P2356W relacji Staroguby-Strzegowo, przewidzianego do realizacji na dz. nr 153 obręb Strzegowo-Osada, dz. nr 107 obręb Prusocin, dz. nr 113 obręb Rydzyn Włościański, dz. nr 687 obręb Marysinek oraz dz. nr 38 obręb Staroguby


U z a s a d n i e n i e


Wnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczona została do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii tj. opinii Starostwa Powiatowego w Mławie pismem z dnia 31.01.2008r. znak: RŚ. 7633-3/2008 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie postanowieniem z dnia 01.02.2008r. znak: ZNS-712/5/18/2008 oraz załączonego do wniosku opisu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska, które nie są przekraczane na danym terenie.
Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w § 5 w/w rozporządzenia, a w szczególności bliskie sąsiedztwo obszarów: wodno-błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśnych, wybrzeży, przylegających do jezior, Natura 2000 i zaludnionych.
W związku z tym
W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie przysluguje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Sołtysi wsi Strzegowo, Prusocin, Rydzyn Włościański,
Marysinek i Giełczyn - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.


Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
06-500 Mława ul. Reymonta 6.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6 06-500 Mława

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3511
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu