Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości


Strzegowo dnia 05.06.2006r.

Nr. 7624/8-6/06
I N F O R M A C J AZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 02 czerwca 2006 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : przebudowie
Stacji Paliw, przewidzianego do realizacji w miejscowości Strzegowo przy ul. Słowackiego na części działek nr 562/1 i 551 obręb Strzegowo-Osada, którego inwestorem będzie:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Gramax”spółka z o.o.
06 – 500 Mława ul. Dzierzgowska 140

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie.


Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Strony postępowania wg wykazu.
3. Sołtys wsi Strzegowo - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo.
6. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2631
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu