Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Nr 7322/1-9/06/07
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy StrzegowoNa podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy Strzegowo Nr XXXVII/226/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo, obejmującego część gruntów miejscowości Niedzbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.12.2007r. do 28.01.2008r. w
siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.01.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Strzegowo o godz. 14.00
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strzegowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2008 roku.

Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują :

1. Soltys wsi Niedzbórz celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Strona internetowa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2865
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu