Komunikaty - archiwum

PostanowienieStrzegowo dnia 20.12.2007r

Nr 7624/8-4/2007


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902), a także § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo z dnia 03.12.2007 roku

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Konotopa-Augustowo-Budy Strzegowskie-Strzegowo, przewidzianego do realizacji na dz. nr 89,102 obręb Konotopa, dz. nr 64,144,145 obręb Augustowo i dz. nr 873/2,564 obręb Strzegowo-Osada


U z a s a d n i e n i e

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczona została do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii tj. Starostwa Powiatowego w Mławie pismem z dnia 10.12. 2007r. znak: RŚ. 7633-82/2007, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie postanowieniem z dnia 11.12.2007r. znak: ZNS-712/81/182/2007 oraz załączonego do wniosku opisu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska i postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie przysluguje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Sołtysi wsi Strzegowo,Augustowo,Konotopa
– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.


Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
06-500 Mława ul. Reymonta 6.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6 06-500 MławaStrzegowo dnia 20.12.2007r

Nr 7624/9-4/2007


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902), a także § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo z dnia 03.12.2007 roku

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Czarnocin-Smetne-Grabienice Małe, przewidzianego do realizacji na dz. nr 225,217 obręb Czarnocin, dz. nr 48,163,164 obręb Kontrewers oraz dz. nr 144 obręb Grabienice Małe


U z a s a d n i e n i e

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczona została do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii tj. Starostwa Powiatowego w Mławie pismem z dnia 10.12. 2007r. znak: RŚ. 7633-83/2007, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie postanowieniem z dnia 11.12.2007r. znak: ZNS-712/82/183/2007 oraz załączonego do wniosku opisu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska i postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie przysluguje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Sołtysi wsi Czarnocin,Kontrewers,Grabienice
– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.


Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
06-500 Mława ul. Reymonta 6.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6 06-500 Mława
Strzegowo dnia 20.12.2007r

Nr 7624/10-4/2007


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902), a także § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo z dnia 03.12.2007 roku

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Budy Sułkowskie - Drogiszka, przewidzianego do realizacji na dz. nr 59 obręb Budy Sułkowskie oraz dz. nr 173 obręb Drogiszka.


U z a s a d n i e n i e

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczona została do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii tj. Starostwa Powiatowego w Mławie pismem z dnia 10.12. 2007r. znak: RŚ. 7633-84/2007, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie postanowieniem z dnia 11.12.2007r. znak: ZNS-712/83/184/2007 oraz załączonego do wniosku opisu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska i postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie przysluguje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Sołtysi wsi Budy Sułkowskie i Drogiszka
– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.


Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
06-500 Mława ul. Reymonta 6.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6 06-500 Mława

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3328
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu