Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 16.02.2006r.

Nr. 7624/6-1/06Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 stycznia 2006 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie pomieszczeń inwentarskich – 12 szt. kurników z infrastrukturą – fermy drobiu – brojlerów o łącznej obsadzie 372000 szt/cykl tj. 1488 DJP, przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo na dz. nr. 564/1, 564/2, 565 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

P. Andrzej Śliwiński ul. Siemiątkowskiego 20 06-540 Radzanów

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz w/w wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Otrzymują: Wójt Gminy Strzegowo

1.Inwestor. mgr inż. Wiesław Zalewski
2.Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
3.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
4.Sołtysi wsi Mdzewo, Budy Mdzewskie, Pokrytki, Konotopa-celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
5.Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo
Adres: www.strzegowo.baza gmin.pl
6.A/a.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2707
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu