Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 30.07.2007r.

Nr 7322/1-8/06/07


O B W I E S Z C Z E N I Eo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy Strzegowo Nr XXXVII/226/2006 z dnia 11 kwietnia 2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo, obejmującego część gruntów miejscowości Niedzbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.08.2007r.do 04.09.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 8 oodo 16.oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.09.2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Strzegowo o godz. 14 oo.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strzegowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2007 roku.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują :
1. Sołtys wsi Niedzbórz celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Strona internetowa.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2427
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu