Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 21.02.2007r.

Nr. 7624/1-1/2007Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 09 lutego 2007 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ( kod stacji 4384/768 Mdzewo 2 ) do standardy GSM 900/1800/2100 – wymiana i montaż systemów antenowych na istniejącej wieży , przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo na dz. Nr ew. 30/4 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A

W związku z powyższym informuje się, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz w/w wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani, w terminie 21 dni od daty otrzymania - podania do publicznej wiadomości, mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Zalewski

Otrzymują: 1. 1. Inwestor.
2. Pełnomocnik działający w imieniu wnioskodawcy.
3. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Sołtys wsi Mdzewo - tablica ogłoszeń.
6. Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo
Adres: www.strzegowo.bazagmin.pl
7. A/a.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2534
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu