Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości


Strzegowo dnia 09.05.2006r.

Nr. 7624/1-5/05/06
I N F O R M A C J AZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 08 maja 2006 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22216 Strzegowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w miejscowości Konotopa na działce nr 97/4 (na terenie składowiska odpadów) obręb Konotopa, którego inwestorem będzie:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 00-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181.

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie.


Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2.Strony postępowania wg wykazu.
3.Sołtys wsi Konotopa - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
4.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5.Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo.
6.A/a.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2577
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu