Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giżyn

Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giżyn Numer ogłoszenia: 265585 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT Y w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup materiałów edukacyjnych, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „ Moja przyszłość”

Strzegowo, 18.12.2014 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT Y – w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup materiałów edukacyjnych, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „ Moja przyszłość” ...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć , na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „ Moja przyszłość”

Strzegowo , 18.12.2014 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć , na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szan

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację 2 wycieczek do Warszawy w ramach projektu "Moja przyszłość"

Strzegowo, 01.12.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt.8.

Zapytanie ofertowe na organizację 2 wycieczek do Warszawy dla beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

Strzegowo, dnia 20 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Strzegowo

Strzegowo 13.11.2014 r. 271.27.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Strzegowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa fabrycznie nowej posypywarki - piaskarki

Strzegowo 06.11.2014 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę fabrycznie nowej posypywarki - piaskarki Zakład Komunalny w Strzegowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleni