Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż sprzętu sportowego.

Strzegowo, 13.06.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.6.2013. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie

Zmiana treści SIWZ - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 11.06.2013 r. 271.16.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo 10.06.2013 r. 271.13.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków – Etap II)

Strzegowo 07.06.2013 r. 271.14.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe o

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (14 000,00 euro) - Siłownia zewnętrzna dla dorosłych w Strzegowie – dostawa urządzeń

Strzegowo, 07.06.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: &n

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie”

Strzegowo 07.06.2013 r. 271.8.2013 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.8.2013. Nazwa zadania: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej r...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż sprzętu sportowego

Strzegowo: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż sprzętu sportowego Numer ogłoszenia: 102163 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem

Strzegowo 06.06.2013 r. 271.7.2013 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.7.2013. Nazwa zadania: Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Z

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo Numer ogłoszenia: 216492 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo: Przebudowa dróg na terenie Gminy Strzegowo Numer ogłoszenia: 97057 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzego