Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 18.07.2005r. Nr. 7331/21-6/05 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przest ...

I N F O R M A C J A

Strzegowo dnia 30.06.2005r. Nr. 7331/8-6/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 28 czerwca 2005 roku została wydana dec ...

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 09.05.2005r. Nr.7331/21-2/2005 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art.61 parag. 1 i 4 KPA oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zmianami / oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy -...

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 04.03.2005r. Nr.7331/8-2/2005 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a ...

Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania-adaptację istn.bud. inwentarsko-gospodarczego oraz bud.gospodarczo-składowego na potrzeby chowu trzody chlewnej w ilości 179 DJP.

Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania-adaptację istn.bud. inwentarsko-gospodarczego oraz bud.gospodarczo-składowego na potrzeby chowu trzody chlewnej w ilości 179 DJP.