Komunikaty - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Gmina Strzegowo Adres pocztowy: Ulica: ul. Plac Wolności 32 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Strzegowo 06-445 mazowieckie Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Wojciech Klimkiewicz 023 6794004 e-mail: ...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

341-20/06 Strzegowo, 2006-08-18 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie

341-19/06 Strzegowo 11.08.2006 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie Działając na podstawie ar ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Termo-modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

341-20/06 Strzegowo, 2006-08-11 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym...

UCHWAŁA w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2006 RADY GMINY STRZEGOWO z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 05.06.2006r. Nr. 7624/8-6/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ ...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 22.05.2006r. Nr.7322/1-1/06 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 09.05.2006r. Nr. 7624/1-5/05/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 19.04.2006r. Nr. 7331/55-1/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestr ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 16.02.2006r. Nr. 7624/6-1/06 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 styczn ...