Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 30.07.2007r. Nr 7322/1-8/06/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz...

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 11.06.2007r. Nr 7331/26-3/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kod ...

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 16.05.2007r. Nr. 7331/26-1/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami/ ...

Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel

Strzegowo dnia 16.04.2007r. Nr 7624/1-3/2007 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do p ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 21.02.2007r. Nr. 7624/1-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA ...

INFORMACJA - Strzegowo dnia 01.03.2007r.

Strzegowo dnia 01.03.2007r. Nr. 7624/10-6/06/07 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 01 marca 2007 roku została wydana decyzja o środ ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Gmina Strzegowo Adres pocztowy: Ulica: ul. Plac Wolności 32 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Strzegowo 06-445 mazowieckie Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Wojciech Klimkiewicz 023 6794004 e-mail: ...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

341-20/06 Strzegowo, 2006-08-18 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie

341-19/06 Strzegowo 11.08.2006 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie Działając na podstawie ar ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Termo-modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

341-20/06 Strzegowo, 2006-08-11 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym...