Komunikaty - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 20.12.2007r. Nr 7624/8-3/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z ...

Postanowienie

Strzegowo dnia 20.12.2007r Nr 7624/8-4/2007 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 49 i 123 KPA w związku z art.51 ust.2 ustawy z d ...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Nr 7322/1-9/06/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy Strzegowo...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 02.10.2007r. Nr 7331/44-3/07 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Strzegowo-Kuskowo.

Strzegowo dnia 24.08.2007r. Nr 7331/44-1/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz ...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 30.07.2007r. Nr 7322/1-8/06/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ oraz...

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 11.06.2007r. Nr 7331/26-3/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kod ...

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 16.05.2007r. Nr. 7331/26-1/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami/ ...

Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel

Strzegowo dnia 16.04.2007r. Nr 7624/1-3/2007 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do p ...